24. 6. 2023 0 Comments

Končíte so svojou živnosťou? Nech k tomu máte akýkoľvek dôvod, čaká Vás rovnaký postup. Toto sú jednoduché kroky, aby ste mohli ukončiť svoje podnikanie. Mysleli ste na všetko?

Čo je to živnosť?

Podľa živnostenského zákona je živnosť definovaná ako Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Živnosť vzniká dňom ohlásenia živnosti na úrade (dnes už aj podaním elektronického ohlásenia)

Ukončenie živnosti je riadny proces, ktorý musíte absolvovať

Ako zrušiť živnosť?

Aj túto skutočnosť upravuje zákon. Konkrétne zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na úplné zrušenie živnosti musíte podať oznámenie o ukončení podnikania a to pre všetky živnosti.

Môžete tak učiniť dvomi spôsobmi:

– osobne na príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska

– online cez portál slovensko.sk

O ukončenie živnosti môžete požiadať kedykoľvek počas roka. Živnosť Vám zanikne nasledujúci deň, po dni doručenia oznámenia o ukončení živnosti.

Ukončenie živnosti môžete podať aj elektronicky

Dane a odvody po ukončení živnosti – čo s tým?

Povinnosť platiť odvody Vám zaniká dňom zániku živnosti. Hovoríme o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Nezabúdajte že odvody do zdravotnej poisťovne ste povinný platiť naďalej – ako samoplatca alebo z iného titulu. Ak ste počas trvania živnosti platili preddavky na daň z príjmu, tak isto Vám táto povinnosť zaniká. Po zániku živnosti je potrebné na daňový úrad odovzdať kartičku s DIČ a podať žiadosť o zrušenie registrácie. Týmto to ale všetko nekončí pozor! Platí pre Vás lehota na podanie daňového priznania. Ak si nie ste istý ako vyplniť daňové priznanie po ukončení živnosti, kontaktujte radšej skúseného účtovníka, ktorý Vám daňové priznanie vypracuje.